Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ της ΝΕΣΤΑΝΗΣ. Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΣΙΠΙΑΝΑ ΣΕ ΝΕΣΤΑΝΗ

Η ονομασία του χωριού ανα τους αιώνες, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Νοστία, Τσιπιανά-1912, Νεστάνη-1927).
Διαβάζουμε στο βιβλίο του Αθ. Παπαγιάννη:


Η αρχική ονομασία της Νεστάνης ήταν Νοστία κατά το Στέφανο Βυζάντιο (1) (6ος αιώνας) που την αναφέρει στό Γεωγραφικό Λεξικό «Εθνικά», και στο «De Urbibus» (Βασιλεία 1568)
«Νοστία κώμη Αρκαδίας: «θεόπομπος τριακοστώ δευτέρω Φιλιππικών έφορος, το έθνικόν, έστανικός έφη ώστε κατ' αύτόν έστανίαν λέγεσθαι. Ή αυτή γαρ τη προτέρα, ώς δήλον εξ άλλων».
(Στεφάνου, Περί πόλεων καί Δήμων Stephanus De Urbibus Veneti Albus 1502 φύλλο 52β στήλη β'. Ο Στέφανος Βυζάντιος ήταν διαπρεπής λόγιος και πολυγραφότατος συγγραφέας (6ος αιώνας μ.Χ.), και γραμματικός των Πρωτοβυζαντινών χρόνων. Ηταν στην ωριμότητα του κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ίουστίνου (518-527). Συνέγραψε το περίφημο γεωγραφικό λεξικό που επιγράφεται ΕΘΝΙΚΑ και αποτελείται απο εξήντα βιβλία. (Στέφανου περί Πόλεων και Δήμων, Stephanus De Urbibus, Veneti Albus 1502).


Τό κείμενο του Στέφανου Βυζάντιου στό βιβλίο του: ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΩΝ. (DE URBIBUS) σελ. 595: «ΝΟΣΤΙΑ, κώμη Αρκαδίας....» και η σημείωση.Επίσης στο λεξικό Σουΐδα (976-1028 μ.Χ.) αναφέρεται ώς Νοστέα (Λεξικό Ελληνικό καί Λατινικό - Lexico Graece et Latine).

Η ετυμολογία είναι απλή. Προέρχεται η ονομασία Νοστέα - Νοστία - Νεστάνη απο τις λέξεις νοσταλγία, νοσταλγεύω, νόστος, νοστεύω, νόστιμο.

Νοσταλγία είναι η επιθυμία επανόδου στην πατρίδα, ο καημός, ο πόνος της ανάμνησης που προήλθε από τον μισεμό (το ξενίτεμα). Βαρύθυμη ανάμνηση παλαιών καταστάσεων.

«Για να μου γιάνεις τόν καημό καί τόν πικρό μου μισεμό».

Νοσταλγεύω = πονώ, επιθυμώ με πόνο ψυχής νά επιστρέψω στήν πατρίδα.

"Μισεύω καί τά μάτια μου
δακρύζουν λυπημένα πατρίδα μου γλυκεία,
πατρίδα μου γλυκεία - σε πόνεσα βαρεία
Βρυσούλες μέ τα κρύα νερά
καί δροσεροί μου κάμποι"

Μισεύω - μισεμός φεύγω γιά την ξενιτειά. Νοσταλγεύω επιθυμώ μέ συγκίνηση, ψυχική ένταση την επιστροφή.
Νόστος η επάνοδος στην πατρίδα. Το ταξίδι της επανόδου. Νοστεύω = υπάγω, ταξιδεύω, φθάνω, επιστρέφω, εκφεύγω.
Νόστιμος ο σχετικός μέ την επάνοδο στην πατρίδα, αλλά καί ο εύγευστος και ο αρκετά ωραίος.

Ό Ομηρος αναφέρει «νόστιμον ήμαρ» πού σημαίνει ημέρα της επιστροφής, και αυτός που μπορεί να επανέλθει. Αλλά κατά τον Ομηρο και ευχάριστος στη γεύση, γλυκός.
Μετά την ερμηνεία της ονομασίας γραμματικά, με παράθεση συγγραφέων από τα Ομηρικά χρόνια μέχρι τα βυζαντινά και τα νεώτερα αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο τοπωνύμιο και στη δημιουργία της νοσταλγίας του νόστου του «νόστιμου» (νόστιμον ημαρ). Έδώ αναφέρεται ο διαρκής και στενός δεσμός της Νεστάνης με την Αρχαία Μαντινεία.

Ώς Νεστάνη τη συναντούμε στά Αρκαδικά του Παυσανία (τό 176 μ.Χ.).

Ή Νεστάνη ήταν η σπουδαιότερη από τις πέντε κώμες πού άποτελούσαν την Αρχαία Μαντινεία και όταν καταστρεφόταν έπανέρχονταν (νόστος) οι κάτοικοι στην αρχική τους κοιτίδα. Άπό το ρήμα "νέομαι» που σημαίνει υπάγω, έρχομαι αναχωρώ, επιστρέφω παράγονται οι παραπάνω λέξεις πού αναφέρθηκαν.

Ό Νεστανιώτης καθηγητής της φιλολογίας Παναγιώτης Χατζής σε επιστολή του για την ετυμολογία του τοπωνυμίου εκφέρει τη γνώμη του:
«Θεωρώ χρέος μου και καθήκον μου έπιτακτικό νά συμπληρώσω τις ερμηνείες που έδωσαν τόσον, ό αείμνηστος Νίκος Ρηγόπουλος, όσο και ό εξαίρετος δικηγόρος καί ιστορικός Αθαν. Παπαγιάννης. Τό τοπωνύμιο Νεστάνη προέρχεται έκ του αρχαίου ρήματος νέομαι=επιστρέφω εις τήν κοιτίδα έξ' ου και η νόστος και εξηγούμαι: ώς γνωστόν η σπουδαιότατη αρχαία πόλις «Μαντινεία» της πατρίδας μας περιεβάλλετο απο τα τείχη, των οποίων αι βάσεις ήσαν λίθινοι τό δέ άνω μέρος αυτών πλινθόκτιστο, συνέκειτο έκ πέντε συνοικισμών εις εκ των οποίων ήτο και ό συνοικισμός της Νεστάνης. Όσάκις ο επιδρομέας ένίκα, ό προς το ανατολικόν μέρος ποταμός, που είναι τώρα το Βαγένι καθώς τον άπέλυον οι βάρβαροι, διέλυε τα πλίθινα τείχη, οί δέ κάτοικοι του συνοικισμού έφευγαν έκ της Μαντινείας και επέστρεφαν εις τήν άρχικήν κοιτίδα. Έξ αύτού πήρε το όνομα Νεστάνη. Ειρήσθω έν παρόδω ότι σπουδαιότατον πρόσωπον της Αρχαίας Μαντινείας ήτο η τροφός παιδαγωγός καί ιέρεια του φιλοσόφου Σωκράτους Διοτίμα». Αθήναι 5/9/1985.


Κλείνω την ανάπτυξη του ετυμολογικού της Νεστάνης, αναφέροντας ότι η έννοια που προέρχεται το τοπωνύμιο είναι πολύ τραγουδισμένη στη λογοτεχνία από αρχαίους ποιητές, από νέους παραδοσιακούς καί από τα δημοτικά μας τραγούδια.
Τά νοσταλγικά τραγούδια μέ τον παλμό του νόστου είναι τα ομορφότερα τα πλαστικότερα και τα παθητικότερα της λαϊκής μούσας. Γιατί μέσα σ' αυτά προβάλλονται χιλίων λογιών λυρικά στοιχεία και ευρήματα πού εκφράζουν τόν πόθο και τη λαχτάρα του νοσταλγού ξενιτευτή. Στους καιρούς μας, έπίσης, η Νεστάνη είναι πολύ συνδεδεμένη με τη νοσταλγία των ξενιτεμένων παιδιών της.


Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

1. Ό Νόμος ΔΝΖ' του 1912. Τα Τσιπιανά ώς Κοινότητα.

Μέ τό Νόμο ΔΝΖ (αριθ. 4075) της 10 Φεβρουαρίου 1912 «Περί συστάσεως Δήμων καί Κοινοτήτων» καταργήθηκαν οι Δήμοι και η χώρα διαιρέθηκε σε Δήμους καί Κοινότητες.
Σύμφωνα με αυτό το Νόμο καταργήθηκαν: τό Β. Διάταγμα της 27 Δεκεμβρίου 1833 «περί συστάσεως των Δήμων» καί οι Νόμοι Η' της 19ης Νοεμβρίου 1864, ΚΘ της 31ης Ιανουαρίου 1804 και τα εκδιδόμενα Β. Διατάγματα για τήν έκτέλεση αυτών καθώς και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στον αναφερόμενο Νόμο.
Κατά το Νόμο αυτό «Περί συστάσεως Δήμων καί Κοινοτήτων»
Αρθρ. 1ον. Δήμος είναι: α) αι πρωτεύουσαι τιών Νομών, β) αι πόλεις αι έχουσαι άνω των 10.000 κατοίκων.
Αρθρ. 2ον. Πας νόμιμος συνοικισμός εχων υπέρ τους 300 κατοίκους και σχολείον στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, αποτελεί ιδίαν κοινότητα.

Τα Τσιπιανά έγιναν κοινότητα καθώς και τα άλλα 6 (έξι) χωριά τού Δήμου Μαντινείας αποτέλεσαν το καθένα ιδιαίτερη κοινότητα.

Ή κοινότητα Τσιπιανών πού ήταν κεφαλοχώρι της έπαρχίας Μαντινείας αναγνωρίσθηκε ώς κοινότητα την 18.8.1912, μέ Β. Διάταγμα (Φ Ε.Κ. Α 252/1912).
Έδρα Τσιπιανά. Συνοικισμοί που άποτέλεσαν αρχικά τήν κοινότητα Τσιπιανά, Μηλιά, Μονή Γοργοεπηκόου.
Ό τελευταίος Δήμαρχος του Δήμου Μαντινείας ήταν ό Ν. Δούρος, δικηγόρος από τό Κακούρι (Αρτεμίσιο, έκ μητέρας Τσιπιανίτισας). (Ο Ν. Δούρος χάραξε το δρόμο Νεστάνης - Μηλιάς και επισκεύασε τους δύο δρόμους, τον ένα του Σχολείου και τον άλλο του Μοναστηριού (Νεστάνης-Μονής)
Γραμματέας ο Βασ. Παζιωτόπουλος.
Πρώτος Πρόεδρος της Κοινότητας Τσιπανών «εξελέγη ο Ιωάννης Ρηγόπουλος, συνταξιούχος δάσκαλος», (Γορτυνία 27.4.1914, φ. φύλ. 577)
Στου Κάψια ό πρώτος Πρόεδρος πού εκλέχθηκε ήταν ό Ιωάννης Καπόγιαννης καί στο Κακούρι ο Κοτσιάνης, μέ προγονική ρίζα από τα Κότσανα της Μικρασίας..

2. Ή μετονομασία σε Νεστάνη.
Τό 1924- μέ εισήγηση του Κωστή Ρεβελιώτη, απεφάσισε το Κοινοτικό Συμβούλιο γιά τη μετονομασία. Συντάχθηκε πράξη περί της μετονομασίας.

Τό 1927 μετονομάσθηκαν τα Τσιπιανά σε Νεστάνη παίρνοντας το όνομα της Αρχαίας Νεστάνης (Νοστίας ή Νοστέας).

Το Διάταγμα της μετονομασίας, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 30ης Αυγούστου 1927 (ΦΕΚ 179 τ. Α', σ. 1255 - 1262):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έχοντες υπ' όψιν τά άρθρα 1 και 5 του από 17 Σεπτεμβρίου 1926, Ν.Α περί μετονομασίας συνοικισμών, πόλεων ή κωμών», προτάσει του επί των Εσωτερικών Υπουργού στηριζομένη, εις γνωμοδότησιν της Επιτροπείας των Τοπωνυμιών της 'Ελλάδος, εγκρίναμε ίνα αι κάτωθι κοινότητες και σννοικισμοί αυτών μετονομασθώσιν ώς έξής:
Έν τω Νομώ Αρκαδίας, έν τη επαρχία Μαντινείας:
327) Ή κοινότης Τσιπιανών, μετονομάζεται εις «Κοινότητα Νεστάνης και ο ομώνυμος αύτή συνοικισμός Τσιπιανά εiς «Νεστάνη (σ. 1261 στ. β'.)

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ των Τσιπιανών


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (Πάντα από το βιβλίο του Αθ. Παπαγιάννη)

(για την μάχη της Μαντινείας, θα επανέλθω άλλη φορά)


... Η Μαντινεία ήταν αποτέλεσμα της συμπολιτείας πέντε δήμων που πραγματοποιήθηκε κατά τον VI αιώνα. Καθώς ήταν μέλος του Πελοποννησιακού συνδέσμου έστειλε 500 οπλίτες στη μάχη των Θερμοπυλών. Περίπου στό τέλος του V αιώνα θεσπίστηκαν οι νόμοι του Νικόδωρου πού αποτελούν μία μεταρρύθμιση της δημοκρατίας. Κατά τή διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, συμμαχεί μέ τό Αργος καί την Αθήνα. Τό 385, η Σπάρτη επιβάλλει στή Μαντινεία τό «διοικισμό» και στη συνέχεια τήν αριστοκρατική κυβέρνηση. Ή ήττα της Σπάρτης στα Λεύκτρα τό 371, είχε ώς αποτέλεσμα τη δεύτερη συμπολιτεία της Μαντινείας. Άπό τό 370, η έπαναδόμηση της πόλης, έγινε σοβαρή υπόθεση. Τό 223 π.Χ, η πόλη γνώρισε τη μεγαλύτερη καταστροφή της: νικήθηκε άπό το βασιλιά της Μακεδονίας, τον Αντίγονο Δώσωνα καί επανασυστάθηκε υπό το όνομα 'Αντιγόνεια. Ή Μαντινεία απέκτησε πάλι το αρχαίο της όνομα πολλά χρόνια αργότερα. Τό 125 μ.Χ. την επισκέφτηκε ο αυτοκράτορας Αδριανός. Τό 525 μ.Χ. η Μαντινεία αναφέρεται στά κείμενα γιά τελευταία φορά...


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ:


Τό τοπωνύμιο Τσιπιανά - Τζιπιανά: Σλαβικό; Αλβανικό; ή Βυζαντινό;


Ό Max Vasmer θεωρεί τά Τσιπιανά Σλαβικό τοπωνύμιο.

Τό εχει καταχωρήσει στά τοπωνύμια τού Μοριά μέ σλαβική προέλευση.


Κατά τό Διον. Ζακυθηνό και Νίκο Βέη τό τοπωνύμιο είναι βυζαντινό.


Ένώ ο γιατρός Γεώργιος Κ. Ρεβελιώτης το θεωρούσε Αλβανικό.


Ό Σωκρ. Λιάκος υποψιάζεται ότι προέρχεται από τή βορειογερμανική ρίζα Zipza. Zipa = γενιά, πατριά από όπου τό Zipjana. «Το Tshipans, γράφει σέ άλλη μελέτη του, είναι προσωνύμιο που καλούν οι Μακεδονόβλαχοι αστοί τους δίγλωσσους Αρβανιτόβλαχους νομαδοκτηνοτρόφους άπό τό πανάρχαιο όνομα Cepna'ti μοίρας των Δίων, ή οποία κατοικούσε στήν περιοχή του μεσαιωνικού φρουρίου Τζέπαινα της βορειοδυτικής Ροδόπης».


Κατά τόν Νικ. Μουτσόπουλο «η λέξη Τσιπιανά, δέν είναι σλαβική αλλά αρβανιτοβλάχικη καί γράφει: «Ό Στεφ. Δραγούμης, είχε άλλοτε υποστηρίξει ότι προέρχεται από τη λέξη Κηπιανά, πού σημαίνει κήπους, ούτε όμως αυτό ήταν δυνατό νά σιμβαίνει γιατί τότε καί οι κήποι έπρεπε νά λέγονται καί τσίποι, αλλά ούτε είναι δυνατόν, αν είχε ποτέ επισκεφθεί τή θέση, νά ισχυρισθη ότι είναι δυνατό, ούτε στή φαντασία κανενός νά γεννηθή όνειρο κήπου στίς απροσπέλαστες τοποθεσίες πάνω από τήν "Ανάληψη τον Γουλά. Πάντως δέν είναι λέξη σλαβική, αλλά μάλλον άρβανιτοβλάχικη».


Έχουν πολλοί ακόμα εκφράσει καί δημοσιεύσει γνώμες για τήν ερμηνεία του τοπωνυμίου Τσιπιανά, όπως ό Ί. Σφηκόπουλος στά Κάστρα του Μοριά (208 - 209): «Είναι βυζαντινό τό κάστρο Τσιπιανών (Κηπιανών) καί χτίσθηκε από Ελληνα Στρατηγό στό Μοριά, πού λεγόταν «Κεφαλή του Βασιλιά».


Επίσης ό Ν.Κ. Αλεξόπουλος γράφει ότι «Τό φρούριον έκαλείτο «Κηπιανά» έκ των υπαρχόντων εκεί έν τη πεδιάδι κήπων. Ή λέξις Κηπιανά ανά τούς αιώνας ούδεμίαν φθογγολογικήν μεταβολήν έπαθε. Οί περίοικοι όνομάζουσι τούτο Τσε(κ)πιανά Τό γράμμα κ και σήμερον οι γεροντότεροι της περιφερείας έκφέρουσι είς τάς λέξεις τας άρχομένας από κ, δια τού τσ» (= τσιτακισμός).

Εμπεριστατωμένη μελέτη για την ετυμολογία των Τσιπιανών έγινε στό Γλωσσάριο τών «Μαντινειακών Μοναστηριών».


Συμπερασματική, κατάληξη είναι ότι ο Νικ. Μουτσόπουλος, καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσεγγίζει στην πραγματικότητα καί τήν ορθή ερμηνεία...

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣ


Στό βιβλίο του Αθ. Παπαγιάννη, διαβάζουμε:

"... Η Νεστάνη είναι ο πρώτος σταθμός που συνάντησε ο περιηγητής Παυσανίας για να εισέλθει στην Αρκαδία από τήν Αργολίδα, ακολουθώντας τό δρόμο της Κλίμακας ή τό δρόμο του Πρίνου στο Μαλεβό.

Ο ευρύτερος ορίζοντάς της διαγράφεται από περίγυρο βουνών: Χτενιάς (1634 μ.), 'Αρτεμίσιο (1771 μ), Λύρκειο ή Γούπατο (1648 μ.), Αρμενιά (1739 μ.) και το πρόβουνό της (παρακλάδι) Αλήσιο (Μπαρμπέρι) (1,030 μ.). Δυτικά της στό βάθος αντικρίζουμε τά βουνά του Μαινάλου (1981 μ.). (ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΜΑΙΝΑΛΟ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ). Υπάρχουν και άλλες κορυφές, Αϊδίνιο - Ροϊνό (1849), Έπάνω Χρέπα 1559μ.).

Τό στενότερο ορίζοντά της τον άποτελούν τα πλησιέστερα βουνά ή λόφοι: Πανηγυρίστρα (743 μ.), Σκαλόραχη, Κούτρουλας, Γκαβέζος, Γουλάς (1.141 μ.), Αγιάννα με την προέκτασή της μέχρι τη Βουλωμένη (παρακλάδι του Χτένια) και ο Στοχός.
Στά νότια έχει ανοιχτό ορίζοντα και θέα πρός τήν Τριπολιτσά, περιώνυμη κατά τήν Τουρκοκρατία καί την Επανάσταση του Εικοσιένα, ενώ στα δυτικά ξαγναντεύουμε στον ορίζοντα τό Μαίναλο (Έπάνω Xρέπα ύψ. 1559 και Όστρακίνα 1981 μ).
Μέ κέντρο τήν πρωτεύουσα της Αρκαδίας και προς τα βορεινό της, σε απόσταση 15 χιλμ (3 ώρες πεζοπορία) βρίσκεται η Κωμόπολη Νεστάνη (πρώην Τσιπιανά) της επαρχίας Μαντινείας.
Πηγαίνοντας από την Τρίπολη στη Νεστάνη περνούμε άπο τά Χάνια της Σκοπής, από το Μαντινειακό λεκανοπέδιο Αμπέλια), για να φτάσουμε στο κλειστό μικρότερο λεκανοπέδιο. Δεξιά είναι η Νεστάνη και αριστερά το Αργό πεδίο, ο κάμπος της, (που άλλοτε λεγόταν Βάλτος). Έχει υψόμετρο 636 μέτρα.

Ό πληθυσμός της, κάποτε είχε φτάσει τους 3.400 κατοίκους, αλλά σήμερα βρίσκεται μειωμένος στό 1/3, μέ συνεχή μείωση λόγω της εσωτερικής καί εξωτερικής μετανάστευσης.
Μέ την Αργολίδα επικοινωνεί μέ τρεις ημιονικούς δρόμους: της Κλίμακας (Πόρτες) του Πρίνου (Καρυά) καί του Τουρνικίου.

Η συγκοινωνία με αυτοκινητόδρομο συνεχίζεται μέχρι του Σάγκα. Τώρα, όμως, υπάρχει η σήραγγα του Αρτεμισίου, που συντόμευσε την επικοινωνία και σύνδεσή της με την Αργολίδα και την Αθήνα. Επίσης, ο νέος αμαξιτός δρόμος Νεστάνης - Καρυάς κατασκευάσθηκε τό 1984 άπο τη MOMΑ Πελοποννήσου, Υψόμετρο Νεστάνης (μέσος σταθμικός) 655 μ.

Έκταση 22 τετρ. χλμ.
Καλλιεργήσιμη γη 17,5 τ.χ.
Κάτοικοι το 1961, 1850 καί τό 1971, 2209. Περιοχή, ημιορεινή..."

Εγώ θα ήθελα εδώ να επισημάνω μια παράλειψη του συγγραφέα, μάλλον άθελά του: Ο άνθρωπος που χειρίστηκε προσωπικά το θέμα της διάνοιξης του δρόμου Νεστάνης - Καρυάς, ήταν φυσικά ο Διοικητής της IV Μεραρχίας Πεζικού, ο Υποστράτηγος Δημοσθένης Κ. Βέρρος. Ναι, ο πατέρας μου συνέλαβε, οργάνωσε, και επέβλεψε το έργο της ΜΟΜΑ (ΜΟΜΑ τότε ήταν μονάδες Μηχανικού που άνοιξαν πολλούς δρόμους στην Ελλάδα της εποχής εκείνης). Προσπαθώ να πείσω τον πατέρα μου να μας τα γράψει, αλλά προς το παρόν, σεμνός, αναμένει αναγνώριση του έργου του και σιωπά. Ισως κάποτε (ελπίζω ο πατέρας μου να είναι εν ζωή τότε), τιμηθεί για την προσφορά του αυτή...

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Οι φωτογραφίες της πρώτης σελίδος

Οι φωτογραφίες που βλέπετε στον τίτλο του ιστολογίου, είναι τέσσερις:

Πρώτος ο πατέρας μου Δημοσθένης. Αντιστράτηγος ε.α., διπλωματούχος Νομικής Σχολής Αθηνών και μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες με ιστορία και διαδρομή ήθους στον Ελληνικό Στρατό. Η φωτο είναι από την εποχή που ήταν Διοικητής στην IV Μεραρχία Πεζικού στην Τρίπολη. Μετά την αποστρατεία του, του απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου Δκτή της IV ΜΠ. Γεννημένος το 1924 στη Νεστάνη, σήμερα ζεί στο χωριό με την μητέρα μου Βασιλική.
Η καταγωγή της μητέρας μου είναι από την Λαμία (ο παπούς μου Γεώργιος Σπανός ήταν από τη Λαμία και η γιαγιά μου Αικατερίνη από την Αράχωβα).
Οι άλλοι παπούδες μου από τον πατέρα μου, ο Κωνσταντίνος και η Χριστίνα (το γένος Μουστακοπούλου), ήταν Νεστανιώτες.

Στην 2η φωτο είναι οι δύο γιοί μου: Ο Δημοσθένης και ο Φίλιππος-Δημήτριος με φόντο την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στη Μαντινεία. Στην τρίτη φωτογραφία, ο επιβλητικός Γουλάς, το σήμα κατατεθέν της Νεστάνης! Και στην τέταρτη, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Μηλιά.

Φωτογραφίες δικές μου, της γυναίκας μου και του αδελφού μου π. Ζηνοβίου, εν καιρώ!

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

LINKS σχετικά με τη Νεστάνη

Μπαίνω στη διαδικασία συλλογής links σχετικών με το χωριό. Οποιος θέλει μπορεί να μου αποστείλει σχετικά.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ του skinious για τα ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2008

Το πρόβλημα του νερού στην Τρίπολη και τη Μαντινεία


Βγαίνοντας από την σήραγγα του Αρτεμισίου και κατευθυνόμενοι προς την Τρίπολη, πατάτε τα ιερά και ιστορικά χώματα της Μαντινείας. Στα δεξιά σας θα δείτε μια τεράστια έκταση -- το αρχαίο "Αργόν Πεδίον" κατά τον Παυσανία-- και αριστερά δεσπόζει ο περίφημος βράχος του Γουλά με το ιστορικό μοναστήρι της Νεστάνης (η κοινότητα-πρωτεύουσα του Δήμου Μαντινείας) την Παναγία την Γοργοεπήκοο. Το "πεδίον" κρύβει στα σπλάγχνα του πολύ νερό... (στη φωτο, μια άποψη του πεδίου από το μοναστήρι της Νεστάνης). Θυμάμαι χειμώνες που μετατρεπόταν κυριολεκτικά σε λίμνη με το ύψος του νερού να καλύπτει τα δέντρα! Εκεί κάπου στα δεξιά βρίσκεται και το χωριό Σάγκα.

Πέρισυ λοιπόν και επειδή η ανικανότητα όλων των Δημάρχων της Τρίπολης της περασμένης 20ετίας έχει δημιουργήσει ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ πρόβλημα ύδρευσης (στην Τρίπολη έχουμε ντεπόζιτα που γεμίζουν το βράδυ, δεν έχουμε συνεχή ροή) έγινε ολόκληρος "πόλεμος":

Στο Σάγκα κάποιος ιδιώτης σε γεώτρηση, βρήκε πολύ νερό. Φυσικά σαν ξύπνιος που ήταν, πούλησε το κτηματάκι έναντι παχυλού ποσού στον Δήμο Τρίπολης. Ο ΔΤ ήθελε να πάει νερό στην πόλη. Αρχισε τα έργα, οι Σαγκιώτες αντέδρασαν, τελικά απόσο ξέρω κατοχύρωσε 1-2 γεωτρήσεις ο ΔΤ και περιχαρής μας ανεκοίνωσε ότι σχεδόν έλυσε το πρόβλημα του νερού. Σημειωτέον ότι στο δικαστήριο, εμφανίστηκε ένας "επιστήμων" υπάλληλος του ΙΓΜΕ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, κατέθεσε ότι σύμφωνα με τις "μελέτες" του, το νερό είναι τόσο πολύ που και το 10% να πάρει ο ΔΤ δεν θα υπάρξει πρόβλημα... Οι Σαγκιώτες (μάλλον) "σαμποτάριζαν" τα έργα στις γεωτρήσεις και τέλος πάντων, άρχισε να "πέφτει" νερό στις δεξαμενές του ΔΤ από το Σάγκα...

Εδω και καιρό όμως (μόλις προχθές όμως ανακοινώθηκε), μαθαίνουμε ότι το νερό από του Σάγκα στέρεψε!!! Ηδη εδω και μήνες βλέπαμε λάσπη στα ντεπόζιτα, αλλά ως αποχαυνωμένοι πολίτες κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ πίνουν ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ νερό...

Αναρωτιέμαι λοιπόν:
1. Μας κοροϊδεύανε όταν μας έλεγαν ότι το νερό του Σάγκα, θα μας λύσει το πρόβλημα?
2. Που είναι τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα που έλεγε εκείνος ο επιστήμων του ΙΓΜΕ?
3. Σκέφτηκε ο ΔΤ (και ο ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ Δήμαρχος Μαντινείας) τι κακό κάνει στους κατοίκους του Σάγκα, της Νεστάνης και της Μηλιάς?

Αυτά για σήμερα... Με βλέπω να ασχοληθούμε πολύ με το θέμα νερό... Εχουμε να γράψουμε και για το νερό που καταλήγει από μια πηγή της Νεστάνης στο Μοναστήρι. Αυτό το νερό ο Μητροπολίτης Μαντινείας κ Κυνουρίας, θέλει να το δώσει προς εκμετάλλευση σε εταιρεία εμφιαλώσεως πόσιμου νερού !!! Εδω έχουμε κορακιάσει, και η Μητρόπολη απασχολείται με τα έσοδά της!

Λίαν δυσοίωνα λοιπόν τα πράγματα. Προβλέπονται "μάχες" για το νερό....Ηδη ο Δήμος Κυνουρίας κοντράρεται με την Αργολίδα...


Σάββατο, 3 Μάϊος 2008

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ και ΟΙ ΛΑΜΟΓΙΕΣ


Τρανό παράδειγμα του πόσο το ιερατείο της Εκκλησίας ευρίσκεται εκτός αποστολής, αποτελεί το σημερινό αυτόφωρο που έγινε στην Τρίπολη, μεταξύ του Δήμαρχου της Μαντινείας ως μηνυτή και του παπά που κατ' εντολήν του Μητροπολίτη Μαντινείας & Κυνουρίας Αλέξανδρου έπραξε απίστευτα πράγματα. Θα σας τα διηγηθώ από την αρχή να τα παρακολουθείτε, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χαρακτηριστικές νοοτροπίες..


Η ΝΕΣΤΑΝΗ, έδρα του Δήμου Μαντινείας, έχει την τιμή και την χάρη να διαθέτει στον πανέμορφο Γουλά της (βράχος που δεσπόζει πάνω από το χωριό, βλ. ΦΩΤΟ), το ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπηκόου. Χρονολογείται από το 1100μ.Χ περίπου και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είναι περ. 700 ετών. Στην αυλή του μοναστηριού, υπάρχει μια βρύση που συνεχώς τρέχει. Η πηγή της βρίσκεται στην περιοχή. Οι κάτοικοι της Νεστάνης χωρίς ούτε καν να διανοηθούν ότι θα στερήσουν το τρεχούμενο νερό από το μοναστήρι, αποφάσισαν ομόφωνα σε Δημοτικό συμβούλιο πριν από μήνες να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος από το νερό της πηγής για την υδροδότηση του χωριού που είναι διακοπτόμενη, χρόνια τώρα. Στη ουσία αναγκάστηκαν να το πράξουν διότι εκτός από τη λειψυδρία, τους πρόλαβε ο Αγιος Μαντινείας Αλέξανδρος, στα σχέδια του οποίου είναι να ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ την ΠΗΓΗ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ το νερό ΓΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ! Ξάδελφος λοιπόν ενός επενδυτή είναι και ο παπάς που λειτουργεί στο Μοναστήρι, τυφλό όργανο απ' ότι φαίνεται του Μητροπολίτη.


Μόλις λοιπόν εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη και εκταμιεύτηκαν τα λεφτά για το έργο από τη Νομαρχία, ο δήμαρχος Τσαγγούρης ξεκίνησε και έφτιαξε τους 2 αγωγούς που οδηγούν το νερό από την πηγή: ο ένας καταλήγει στη δεξαμενή του χωριού και ο άλλος στο μοναστήρι για να εξασφαλιστεί το νερό της ιστορικής βρύσης. Ταυτόχρονα θα βοηθηθούν οι ταλαίπωροι αγρότες του χωριού και των κτημάτων τους στη γειτονική Μηλιά (εκεί έχουν οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού τα χωράφια τους και μαστίζονται από την έλλειψη νερού).


Ομως, η Μητρόπολη έχει διαφορετική άποψη. Κραδαίνοντας (ανύπαρκτα μάλλον και άνευ αντικρύσματος) χαρτιά, που δεν τα αποκαλύπτει, ισχυρίζεται ότι το Μοναστήρι ανήκει σε αυτήν και ότι ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ!!! Με λίγα λόγια αγαπητοί φίλοι, ο Μητροπολίτης σε καιρούς δύσκολους, θέλει να ΕΜΠΟΡΕΥΤΕΙ το πολύτιμο νερό, αγνοώντας το πόσο αυτό θα ανακούφιζε το ποίμνιό του!!!


Σήμερα το πρωΐ λοιπόν στις 7 η ώρα ο παπάς του, ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (!), συνοδευόμενος από υδραυλικό και 2 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ (!), πήγε στον τόπο του έργου και βανδάλισε στην κυριολεξία τους αγωγούς, θέλοντας να καταστρέψει το έργο!!!


Ο ρόλος των περιπολικών διερευνάται.. Τι δουλειά είχε η αστυνομία να συνοδεύσει τον παληκαρά και προκλητικό παπά εκεί;


Τον παίρνουν που λέτε χαμπάρι οι κάτοικοι και γίνεται το σώσε. Μόνο που δεν τον λυντσάρησαν. Η συνέχεια στο αυτόφωρο με εκατέρωθαν μηνύσεις. Τώρα τι μήνυση έκανε και γιατί ο παπάς στον δήμαρχο, μόνο αυτός ξέρει.


Ωραίος Μητροπολίτης!! Παράδειγμα για την εκκλησία! Αν ζούσε σε άλλη εποχή θα ήταν μεταξύ των εμπόρων που ο Κύριος έδιωξε με το φραγγέλιο από τον περίβολο του ναού!


Και για τους ντόπιους, και ένα άλλο "περίεργο": Στο δικαστήριο στα πηγαδάκια, εμφανίστηκε γνωστός "παράγοντας" του ΠΑΣΟΚ που είχε διατελέσει στο παρελθόν Κοινοτάρχης στη Νεστάνη, έφαγε απίστευτο χρήμα, έκανε λαμογιές που έχουν μείνει στην ιστορία αναγκάστηκε τελικά να πουλήσει το σπίτι του και να φύγει από το χωριό και τώρα εμφανίζεται παρα τω πλευρώ των κατοίκων υποσχόμενος ποιός ξέρει τι και ελπίζοντας προφανώς να "καρπωθεί" τυχόν θετική έκβαση της υπόθεσης για το χωριό.


Για τους μη Αρκάδες, αρκούν τα συμπεράσματα από τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη. Εγώ προσωπικά και το ιστολόγιό μου, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τους κατοίκους της Νεστάνης και ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τις ενέργειες της Μητρόπολης.


Ταυτόχρονα, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ και τα λαμόγια που πάνε να καρπωθούν τους αγνούς αγώνες των κατοίκων της Νεστάνης, που μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, προσπαθούν να επιβιώσουν μαχόμενοι τα μεγάλα συμφέροντα.


Ακούστηκε επίσης ότι υπουργός της ΝΔ που το παίζει Αρκάς (χωρίς να είναι), "παρενέβη" στο σημερινό δικαστήριο προκειμένου να επηρεάσει υπέρ της Μητρόπολης την απόφαση!!


ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ την υποστήριξή τους στο λαό της Νεστάνης και να ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΥΝ στα πλουτοκρατικά σχέδια της παμφάγου Μητρόπολης!

Τρίτη, 13 Μάϊος 2008

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ MEGA

Σήμερα το πρωΐ (Τρίτη 13 Μαΐου), όλη η Τρίπολη είδε στην εκπομπή των Καμπουράκη - Οικονομέα σε απ' ευθείας σύνδεση από την πλατεία της πανέμορφης Νεστάνης να ξεδιπλώνεται η κόντρα των κατοίκων της με τον δικηγόρο της Μητρόπολης. Επειδή την είχα βιντεοσκοπήσει (ποτέ δεν βλέπω τα πρωϊνάδικα), την παρακολούθησα. Μου έκαναν πολλά πράγματα εντύπωση:

1. (Ασχετο! Δεν αντέχω και θα το πω!) Τον Καμπουράκη τον είχα δεί ελάχιστες φορές στην εκπομπή του. Η γνώμη μου είναι ότι είναι αγενής και Κακαουνίζει. Δεν επιτρέπεται φίλε Καμπουράκη να μιλάς σε Δημάρχους, δικηγόρους κλπ στον ενικό του στυλ "Κάτσε καλά ρε Δήμαρχε"! Θα μου πείς ότι με τη διάλυση των 3 άλλων εξουσιών, απέμεινε η πάλαι ποτέ 4η εξουσία η ΜΟΝΑΔΙΚΗ πλέον. Πως να μην σαλτάρουν οι Καμπουράκηδες! Ο Οικονομέας πιο σεμνός που φάνηκε.
2. Γέλιο προκαλεί η ονομασία της εταιρείας που η Μητρόπολη θέλει να δώσει το νερό για εμφιάλωση. Λέγεται HOLY VENTURES (Ιερές Επενδύσεις!)
3. Εκ των υστέρων ο δικηγόρος, εκπρόσωπος των συμφερόντων της Μητρόπολης, ψέλισε ότι τα έσοδα από τη λειτουργία της επιχείρησης εμφιάλωσης θα δοθούν για γηροκομείο!
4. ΚΑΝΕΙΣ (ούτε ο Δήμαρχος) παρά τις συνεχείς "παροτρύνσεις" των κυνηγούντων την τηλεθέαση δημοσιογράφων δεν ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΕ ότι πίσω από το Συμβούλιο της Μονής βρίσκεται η Μητρόπολη, αφήνοντας τους δύο τηλεπαρουσιαστές να αναρωτιούνται τη δουλειά έχουν οι δύο υπέργηρες καλόγριες να ασχολούνται με "επενδύσεις". Ετσι δυστυχώς ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ σε όλες του τις διαστάσεις.
5. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ; ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΑΤΟΥΛΗΣ, ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΡΕΠΠΑΣ κ.ά ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ;
6. Η έκπληξη ήταν (αν και σε ωρισμένους ήταν γνωστό) ότι αρχικά ο Δήμαρχος είχε υποκύψει στις απαιτήσεις της Μητρόπολης, αλλά όταν είδε τις αντιδράσεις του λαού, έκανε πίσω και τώρα εμφανίζεται μαζί τους.


Το ίδιο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κάνει και ο Μητροπολίτης ο οποίος θα πρέπει, βλέποντας τις αντιδράσεις του ποιμνίου του, να κλείσει το θέμα και όχι να διασύρεται σε κανάλια και τύπο δυσφημώντας την Ορθοδοξία.

Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πηγής του νερού, ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΗΣΒΗΤΗΤΟ: Το ιερατείο της Εκκλησίας δεν έχει κανένα λόγο ΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ το πολύτιμο για τους κατοίκους και την αγροτιά της περιοχής νερό. Με τις ενέργειες αυτές η εκκλησία ΤΙΘΕΤΑΙ εκτός αποστολής της!

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΑΣ ΣΠΕΥΣΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΕΦΟΡΜΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού Δήμαρχε Τσαγκούρη. Στο φινάλε τίποτα δεν σε εμποδίζει να "δεις" τα αποθέματα ΟΛΩΝ των πηγων της περιοχής και να κανεις ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ, αν κριθεί σκόπιμο (και αφού εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες για πόσιμο νερό των κατοίκων και της άρδευσης του κάμπου).

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ, ΘΕΛΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ και εδω που τα λέμε αν η Μαντινεία είχε πιο δραστήριους τοπικούς άρχοντες, δεν θα φτάναμε στο σημείο αυτό, η δε περιοχή θα είχε γίνει Ελβετία. ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι στο διπλανό χωριό της Νεστάνης, το Κάψια, υπάρχουν τα περίφημα σπήλαια, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, οι υποδομές είναι έτοιμες και περιμένουμε εδω και χρόνο να ξυπνήσουν οι τοπάρχες μας να τα φτιάξουν την εταιρεία που απαιτείται για να ξεκινήσει η λειτουργία τους!

Και για το τέλος, σας χαρίζω μια φωτο του πανέμορφου χωριού με το εντυπωσιακό μοναστήρι της Παναγίας της Γοργοεπηκόου στη βάση του εντυπωσιακού βράχου του Γουλά. Θα επανέλθω με νεότερα.Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2008

Το "Βατοπέδιο" της Νεστάνης. ΜΟΝΟ το ΚΚΕ ενδιαφέρεται... ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ?

Σήμερα, στην τοπική εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, διάβασα ότι αύριο Πέμπτη, 18/9/2008, το μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ κ. Νίκος Καραθανασόπουλος θα βρίσκεται στην Αρκαδία, στις 6 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και στις 7.30 θα παριοδεύσει στη Νεστάνη και στις 9.30 στο διπλανό Σάγκα επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τα νερά των περιοχών αυτών.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σχολιάσω:

Η υπόθεση με τα νερά της Μονής της Παναγίας της Γοργοεπηκόου Νεστάνης, έχει εξελίξεις. Είχα γράψει κι εδώ: http://skinious.blogspot.com/search/label/%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9D%CE%97. Ποιές εξελίξεις; Το χωράφι που βρίσκεται η πηγή θεωρούσε ο Δήμος Μαντινείας ότι του ανήκε. Ελα όμως που ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος αποφάσισε να δώσει το πολύτιμο νερό για εκμετάλευση σε ιδιωτική εταιρεία εμφιάλωσης! Ο λαός της Νεστάνης αντέδρασε αλλά η Μητρόπολη δεν υποχώρησε και η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Σε δίκη που έγινε, η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ δικαιοσύνη αποφάσισε ότι το χωράφι ανήκει στην δικαιοδοσία της Μητρόπολης. Τι κι αν φωνάζουν οι κάτοικοι, τι κι αν το "ποίμνιο" υποφέρει από λειψυδρία, η Μητρόπολη θέλει να κάνει βατοπεδίτικες buissness... Πήγαν λοιπόν οι κάτοικοι, πήγαν οι πατριώτες εξ' Αμερικής, τρέξαν στον Μητροπολίτη, τίποτα. Πήγαν και στους τοπικούς βουλευτές, τίποτα. Μάλιστα: ο κ. Τατούλης ΕΝΙΨΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ. Μπορεί να κάνει "τσαμπουκάδες" στην Κυβέρνηση, αλλά στον Αλέξανδρο, σούζα! Η υπόθεση έφτασε στη Βουλή με επερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Είναι οι μόνοι που έδειξαν να ανησυχούν και να που αύριο στέλνουν και τον βουλευτή τους στη Νεστάνη να συζητήσει το θέμα με τους κατοίκους. Κάτι είναι κι αυτό....ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ έχει προκαλέσει πάντως στον λαό της Μαντινείας η επιμονή αυτή του Μητροπολίτη...

Οσο για την υπόθεση με τα νερά του Σάγκα (στον Δήμο Μαντινείας ανήκει κι αυτό) που του τα "υπέκλεψε" ο Δήμος Τρίπολης αλλά και για την τραγική υπόθεση της καθυστέρησης της λειτουργίας των σπηλαίων του Κάψια, θα επανέλθω σύντομα.
Μέχρι τότε, διαβάστε εδώ για το Σάγκα και εδώ για τα σπήλαια...

Σάββατο, 20 Σεπτέμβριος 2008

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ του βουλευτή του ΚΚΕ στη ΝΕΣΤΑΝΗ

ΑΜΕΣΗ ανταπόκριση - ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη για το θέμα του νερού του Μοναστηριού της Νεστάνης. Δείτε:

Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΕΣΤΑΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Μεγάλη συγκέντρωση ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού

Μετά την αποκάλυψη του «Ρ» ότι η Μονή Γοργοεπηκόου έχει πουλήσει τις πηγές σε εταιρεία εμφιάλωσης νερού, οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρις εσχάτων για να ανατρέψουν τα σχέδια


(Του απεσταλμένου μας Νίκου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ).--

Σύσσωμοι οι κάτοικοι της Νεστάνης παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση που διοργάνωσε χτες η Νομαρχιακή Επιτροπή Αρκαδίας του ΚΚΕ, με ομιλητή τον βουλευτή του Κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο, σχετικά με τις ενέργειες της Μονής Γοργοεπηκόου για την εμπορευματοποίηση του νερού των πηγών του Αρτεμισίου.

Οι κάτοικοι που γέμισαν ασφυκτικά την κοινοτική αίθουσα εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στο κλιμάκιο του Κόμματος για το γεγονός ότι η Μονή, την ώρα που η περιοχή έχει στεγνώσει από νερό, επιδιώκει να κάνει μπίζνες, με την ανοχή των τοπικών παραγόντων, καθώς και των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που στέρησαν και συνεχίζουν να τους στερούν την πρόσβαση στις πηγές της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους μήνες, τη στιγμή που οι μπίζνες της Μονής με την εταιρεία εμφιάλωσης νερού έχουν «κλείσει», οι κάτοικοι υποφέρουν από την έλλειψη νερού.

Στη σύντομη τοποθέτησή του, ο Ν. Καραθανασόπουλος σημείωσε πως κανένας δεν μπορεί να κερδοσκοπήσει από το νερό που βρίσκεται στο υπέδαφος και μάλιστα σε βάρος των συνολικών αποθεμάτων, ιδιαίτερα σε μία εποχή που υπάρχει ο κίνδυνος της λειψυδρίας. Η απαράδεκτη στάση των υπευθύνων της Μονής στηρίζεται στην πολιτική της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΕ, που έχουν μετατρέψει το νερό σε εμπόρευμα, στρώνοντας το χαλί στις πολυεθνικές εμφιάλωσης να θησαυρίζουν από την εκμετάλλευσή του. Επίσης, είναι εξοργιστική και άθλια η προσπάθεια της Μονής να επικαλείται έγγραφα από την εποχή της τουρκοκρατίας για να κατοχυρώσει τις διεκδικήσεις της. Η διαχείριση του νερού απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό και κοινωνικό έλεγχο. Απαιτείται ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτινων πόρων με ευθύνη του κράτους σε έργα υποδομής στην άντληση, στη μεταφορά σε σύγχρονο δίκτυο.

Μέχρις εσχάτωνΣτη συζήτηση που ακολούθησε, πλήθος κατοίκων πήρε το λόγο για να εκφράσει την αντίθεσή του στα σχέδια της Μονής. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Αλέκου Παπαγιάννη, συνταξιούχου δασκάλου, ο οποίος ανέφερε: «Μόνο το ΚΚΕ μάς δέχτηκε για να συζητήσουμε το πρόβλημα τη μέρα που οι βουλευτές των άλλων κομμάτων μάς αποφεύγουν, προκειμένου να μην χαλάσουν τις σχέσεις τους με τον δεσπότη». Και αναρωτήθηκε: «Τι μπορώ να πω τώρα στους παλιούς μου μαθητές, όταν τους δίδασκα να σέβονται τους ιερείς και να πιστεύουν στο θεό, τη στιγμή που αυτοί θέλουν να πάρουν το νερό του λαού για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του;».

Το λόγο πήρε επίσης, εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, η διευθύντρια του Γυμνασίου Νεστάνης Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία σημείωσε: «Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων, συμμεριζόμαστε την αγωνία τους για το πρόβλημα του νερού, είναι δημόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους. Εμείς οι εκπαιδευτικοί άλλες αξίες διδάσκουμε στους μαθητές μας και όχι την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών».

Το κλιμάκιο του ΚΚΕ καλωσόρισε και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία υπογράμμισε πως η συμπαράσταση του Κόμματος είναι πρωτόγνωρη και αποτελεσματική. Ο Νίκος Λιάπης, μέλος της Επιτροπής, σημείωσε: «Είναι λυπηρό να έχουμε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση από τους πνευματικούς ταγούς, οι οποίοι απροσχημάτιστα και με περισσό κυνισμό έχουν μεταλλαχτεί σε στυγνούς εμπόρους. Εκφράζοντας τη θέληση όλων των κατοίκων, ως Συντονιστική Επιτροπή, θα αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων για τη δικαίωση των στόχων μας, που είναι να γευτούμε το φυσικό πλούτο μας και να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».Το θέμα πλέον αρχίζει και παίρνει διαστάσεις: Για 2η φορά χθές στο MEGA (Καμπουράκης) υπήρχε ζωντανή σύνδεση και στο παιχνίδι μπαίνουν και τα blogs (http://roides.wordpress.com/2008/09/19/gorgoepikoou/ - ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΕΧΑΝΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!). ΕΠΙΣΗΣ, Δείτε:


ΕΔΩ: http://blogathinaios.blogspot.com/2008/09/blog-post_5742.html (τουλάχιστον αυτός ο φίλος με αναφέρει!)ΕΔΩ (κουβέντα για πηγές αυτός!): http://www.thinkinadvance.gr/?p=248


ΡΙΖΟΣ και INDY βέβαια, παρουσιάζουν "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ" το θέμα. ΟΚ, δεν είχαμε την απαίτηση να μας ξέρουν, αλλά λίγο ψάξιμο να έκαναν... Ας είναι όμως, ο ενθουσιαμός μου για τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα υπερκαλύπτει την ...πίκρα μου!

ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΕΤΡΟ;;; ΧΑΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ! ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;


Παρασκευή, 26 Σεπτέμβριος 2008

Το video της επίσκεψης στη Νεστάνη του βουλευτή ΚΚΕ Αθανασόπουλου για το θέμα του νερού της Ι. Μονής της Νεστάνης

Το θέμα της εμπορικής εκμετάλευσης του νερού της Ι. Μ. Νεστάνης από την Μητρόπoλη Μαντινείας & Κυνουρίας, η οποία θέλει να το πουλήσει σε ιδιώτες προς εμφιάλωση, και λόγω Βατοπαιδίου, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Στο Label ΝΕΣΤΑΝΗ μπορείτε πάντα να βρίσκετε παλιά ...επεισόδια!

Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που συμπαραστάθηκε στον αγώνα των κατοίκων (καμμία σχέση με ΚΚΕ το χωριό!), έκανε δε και επερώτηση στη Βουλή. Την περασμένη Πέμπτη στις 18 Σεπτέμβρη, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Αθανασόπουλος, επισκέφτηκε την πρωτεύουσα του Δήμου Μαντινείας. Σας δίνουμε ένα απόσπασμα από το video της συγκέντρωσης (από την Αρκαδική Τηλεόραση) και δείτε πως όλη η Νεστάνη στις επερχόμενες εκλογές θα ψηφίσει ΚΚΕ!! Οι κάτοικοι εκφράζουν την πικρία τους διότι οι άλλοι πολιτευτές ΟΛΩΝ των κομμάτων δεν τους έδωσαν σημασία (αποφεύγοντας πιθανόν την άμεση αντιπαράθεση με τον Μητροπολίτη κ. Αλέξανδρο) και ευχαρίστησαν το ΚΚΕ που ήταν το μόνο που τους στάθηκε...

Το video το δημοσιεύουμε, διότι υπάρχουν και χιλιάδες απόδημοι Νεστανιώτες που θα ήθελαν να το δούν.

Μία διάσταση του προβλήματος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ευκολία με την οποία η επίσημη εκκλησία ανασύρει ως τίτλους ιδιοκτησίας οθωμανικά έγγραφα από το ...1500. Πραγματικά υπάρχει κίνδυνος αυτό να το εκμεταλλευτεί η Τουρκία και να εγείρει απαιτήσεις στη ...μισή Ελλάδα. Ομως, όπως ακούγεται και στο video, αυτό ήδη γίνεται στη Λάρισα!Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2008

Το θέμα με τα νερά της ΙΜ της Νεστάνης, παίρνει κι ' άλλες διαστάσεις..

Να και μια τοπική αποκλειστική είδηση:

Σήμερα Δευτέρα και αύριο, επισκέφθηκε τη Νεστάνη ο Κώστας Χαρδαβέλλας με το συνεργείο της εκπομπής ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Το θέμα με την εμπορική εκμετάλλευση του νερού της Νεστάνης (βοηθούντος και του ...Εφραίμ!) παίρνει διαστάσεις.

Επερώτηση δεσμεύτηκε να κάνει στη Βουλή (εκτός του ΚΚΕ που πρώτο έδρασε) και ο Δ. Ρέππας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η εκπομπή του Χαρδαβέλλα, θα παιχτεί την Τρίτη στις 7 Οκτωβρίου. Δείτε την!

Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2008

Δελτίο Τύπου της ΙΜ. ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"22 Σεπτεμβρίου 2008.

Η Ιερά Μονή Γοργοεπηκόου Νεστάνης, με αφορμή συστηματική παραπληροφόρηση που επιχειρείται τις τελευταίες μέρες από κάποια μέσα ενημερώσεως σχετικά με την κατοχή και επίκληση Οθωμανικών τίτλων Ιδιοκτησίας για ακίνητα που της ανήκουν, κάνει γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο τα εξής:
Η Ιερά Μονή δεν έχει επικαλεσθεί κανένα απολύτως οθωμανικό έγγραφο ή τίτλο ιδιοκτησίας κατά την πρόσφατη αμφισβήτηση ιδιοκτησίας της εκ μέρους του Δήμου Μαντινείας, ούτε ενώπιον της δικαιοσύνης, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Το αρχαιότερο στοιχείο, πού επικαλείται, είναι ο κώδικας της Μονής του έτους 1538, του οποίου το πρωτότυπο ευρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη (ύπ' αριθμ. 1917) και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Ό κώδικας είναι Ελληνικός (ελληνικότατος), ελληνικής γραφής και προελεύσεως, και καταγράφει την ακίνητη περιουσία της Μονής κατά την εποχή τής συντάξεως του. Δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας, αποτελεί όμως αποδεικτικό στοιχείο τού ότι η Μονή κατέχει, το αμφισβητούμενο ακίνητο, τουλάχιστον από το έτος 1538. Μαζί με άλλα στοιχεία έχει προσκομισθεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη, που είναι ή μόνη αρμόδια να κρίνει τέτοια ζητήματα σε μια συγκροτημένη Πολιτεία.
Για μια ακόμη φορά εκφράζουμε τη λύπη μας για την παραπληροφόρηση και την ανεπίτρεπτη διασπορά ψευδών ειδήσεων (όπως το οτι ή Μονή επικαλείται οθωμανικά έγγραφα) από μέσα ενημερώσεως και θεσμικούς παράγοντες (δηλ. από τον Δήμο Μαντινείας και από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα το οποίο προσφάτως ήλθε αρωγός στις παράνομες διεκδικήσεις τού Δήμου). Θεωρούμε ότι ή κινητοποίηση κατοίκων του Δ.Δ. Νεστάνης από τον Δήμο Μαντινείας και ή μεθοδευμένη χρησιμοποίηση των μέσων ενημερώσεως είτε βασίζονται σε ικανοποίηση ατομικών συμφερόντων, είτε αποτελούν προσπάθεια επηρεασμού των αποφάσεων τής Ελληνικής Δικαιοσύνης και των δημόσιων αρχών με την άσκηση ψυχολογικής πιέσεως ή ακόμη αποτελούν προσπάθεια «ερμηνείας» αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί κατά τις επιθυμίες των υπευθύνων του Δήμου. Οπως είναι γνωστό, έχουν εκδοθεί ως τώρα η ύπ' αριθμ. 85/2008 Απόφαση τού Ειρηνοδικείου Τριπόλεως και η υπ' αριθμ. 13/2008 Απόφαση του Δασαρχείου Τριπόλεως πού δικαιώνουν τη Μονή. Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στα κείμενα των παραπάνω Αποφάσεων, καθώς επίσης στο από 4/5/2008 Δελτίο Τύπου της Μονής και στο από 19/11/2007 Εξώδικο της Μονής προς τον Δήμο Μαντινείας.
Ευχόμεθα και πάλι για την ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος, την οποία διακαώς επιθυμούμε, και είμαστε πρόθυμοι για κάθε μορφής διάλογο και συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα για την επίτευξη του ως ανω σκοπού, όπως άλλωστε και μέχρι σήμερα έχουμε διαπράξει.
Έκ της Επιτροπής Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής Γοργοεπηκόου Νεστάνης."


Διευκρινήσεις δικές μου:
Καμμία αντίρρηση. Αλλωστε η "τυφλή" ελληνική δικαιοσύνη θα είδε τα έγγραφα και θα απεφάνθη σωστά και επιστημονικά φαντάζομαι.. Δέχομαι λοιπόν ότι η πηγή ανήκει στη Μονή και κατ' επέκταση στη Μητρόπολη.
ΟΜΩΣ είναι δυνατόν Σεβασμιώτατε, η εκκλησία αντί να στέκεται στο πλευρό του ποιμνίου της, το οποίο τους θερινούς μήνες υποφέρει από την έλλειψη νερού, να βρίσκεται απέναντί του θέλοντας να το παραδώσει σε επιχειρηματίες για εκμετάλλευση;
Αυτό μας δίδαξε ο Κύριος; Κλείστε τα μάτια, σκεφτείτε εκ βάθους καρδίας και αναρωτηθείτε: Θα συμφωνούσε στην κίνηση αυτή ο Κύριός μου;
Σκεφτήκατε επίσης, ΠΟΣΟΙ από το το ποίμνιό σας θα ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ από την αγκάλη της εκκλησίας; Και μη μου πείτε ότι θα είναι ολίγοι, διότι στη Νέα Εποχή που διανύουμε (για να μην πω στα έσχατα χρόνια σύμφωνα με τους Πατέρες), δεν περισσεύει ΟΥΔΕΙΣ ορθόδοξος.


Τετάρτη, 15 Οκτώβριος 2008

"Διαπλεκόμενος" κι ο Χαρδαβέλλας;

Λυπάμαι για τον τίτλο του post, ειλικρινά.

Οταν όμως οι Νεστανιώτες περιμένουν αγωνιωδώς δύο Τρίτες συνέχεια να προβάλλει το θέμα που τους καίει (για την εκμετάλλευση του νερού της ΙΜ Γοργοεπηκόου Νεστάνης από τις "Ιερές Επενδύσεις" με την ευλογία της Μητρόπολης μιλώ),

ΟΤΑΝ η υπεύθυνη του ρεπορτάζ που έγινε στη Νεστάνη τους διαβεβαιώνει ότι θα "παίξει" από Τρίτη σε Τρίτη, αλλά τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει,

Οταν και οι ντόπιοι βουλευτές και τα κόμματα (εκτός του KKE) κάνουν γαργάρα το θέμα, φοβούμενοι να έλθουν σε αντιπαράθεση με το τοπικό ιερατείο,

ΤΟΤΕ, εγώ τι να σκεφτώ; "Γαργάρα" τα νερά της Νεστάνης Κώστα Χαρδαβέλλα; Μπορείς να μας απαντήσεις γιατί δεν προβάλλεται το θέμα; Μήπως επειδή χθές το Βατοπαίδι κράτησε πολύ; Να το δεχτώ κι αυτό. Τότε ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΡΙΤΗ να παιχτεί, αλλοιώς θα έχουμε κάθε δικαίωμα να σκεφτούμε ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ...


ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ
Γνωριμία

Σας καλοσωρίζω στο ιστολόγιό μου.

Κάποιοι θα με γνωρίζουν λόγω και της ιδιότητός μου. Είμαι Στρ. γιατρός, Δερματολόγος και ζω στη Τρίπολη όπου και διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο. Εχω διατελέσει Δκτης του 215 Τάγματος Υγειονομικού και Δντης Υγειονομικού στην XV Μεραρχία Πεζικού στην Καστοριά, Δντης Υγειονομικού στην IV Μεραρχία Πεζικού, Διευθυντής του 411 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείου Τρίπολης και Δντης στο 401 Γεν. Στρ. Νοσοκομείο της Αθήνας από όπου και αποστρατεύτηκα το 2005 μετά από δικιά μου αίτηση.

Χρόνια τώρα, η αγάπη του πατέρα μου Δημοσθένη (απόστρατος πιά στρατηγός, ηλικίας 84 ετών) για το χωριό του τη Νεστάνη, μεταδόθηκε και σε μένα και ελπίζω και στην οικογένειά μου. Κάθε Σαββατοκύριακο, μας βρίσκει εκεί και φυσικά το καλοκαίρι, όπου και περνάμε το μεγαλύτερο μερος των διακοπών τους τα παιδιά.
Αποφάσισα να ξεκινήσω αυτό εδώ το ιστολόγιο, για πολλούς λόγους. Εκτός από την προσωπική μου ευχαρίστηση, τη αγάπη για το χωριό, θάθελα να το αφήσω σαν παρακαταθήκη και στα παιδιά μου αλλά και να μεταφέρω νέα και πληροφορίες από το χωριό μας σε όλους τους πατριώτες και μη, στο εσωτερικό και εξωτερικό (όπου ζουν και οι περισσότεροι Νεστανιώτες). Πολλά στοιχεία θα παραθέτω κι από το καταπληκτικό ιστορικό έργο του εκλιπόντος Αθ. Παπαγιάννη, ο οποίος άφησε πίσω του τεράστιο όγκο πληροφοριών.
Παρακάλεσα και τον γέροντα πατέρα μου να συνεισφέρει, αν και χρόνια τώρα προσφέρει κι αυτός στο χωριό με την έκδοση της εφημερίδας ΝΕΣΤΑΝΗ η οποία "ταξιδεύει" κάθε τρίμηνο σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά για να μεταφέρει τα νέα του χωριού στους ξενιτεμένους πατριώτες. Ενας από τους σκοπούς μου είναι να ψηφιοποιήσω όλο το αρχείο της εφημερίδας. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτό, ας μου στείλει mail.
Λόγω έλλειπούς χρόνου, υποοθέτω ότι η ενημέρωση του blog θα είναι αργή. Προσκαλώ λοιπόν όλους τους συμπατριώτες που θέλουν να αναρτούν κείμενά τους (εκτός από αυτά που στέλνετε στην εφημερίδα ΝΕΣΤΑΝΗ) να το κάνουν και με χαρά θα τα δημοσιεύω. Δεκτές επίσης φωτογραφίες, νέα από το εξωτερικό, links που έχουν σχέση με τη Νεστάνη και θα αναρτηθούν εδω κλπ.

Λόγω επικαιρότητας και για να "ζεσταθεί" λίγο το blog, θα παραθέσω κάποια posts από τον φίλο συμπατριώτη skinious που ασχολήθηκε λίγο με το περίφημο θέμα του νερού της Νεστάνης και την επικείμενη παραχώρησή του από την Μητρόπολη σε ιδιώτες προς εκμετάλλευσι (εμφιάλωση).

Εύχομαι Καλό 2009 με υγεία, ευτυχία και ΕΙΡΗΝΗ σε όλο τον κόσμο.